OBCHODNÍ PODMÍNKY

1.    ÚVODNÍ USTANOVENÍ


   1.1.    Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti FAST ČR, a.s., se sídlem U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, IČ: 24777749, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 16725,  (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.philco.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). 
   1.2.    Ustanovení 5.2., 7.4., 7.6., 7.7. a 7.8. těchto obchodních podmínek se vztahují výlučně na případy, kdy kupující je spotřebitel, tj. člověk, který jedná při uzavírání smlouvy mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu povolání.
   1.3.    Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
   1.4.    Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
   1.5.    Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
   1.6.   Informace týkající se zprostředkovatele spotřebitelského úvěru.

 

2.    UŽIVATELSKÝ ÚČET


   2.1.    Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
   2.2.    Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
   2.3.    Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a odpovídá za zneužití přístupu jinou osobou v případě porušení mlčenlivosti kupujícího.
   2.4.    Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
   2.5.    Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
   2.6.    Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3.    UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY


   3.1.    Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
   3.2.    Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Ceny jsou uvedeny s výhradou zjevné chyby. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
   3.3.    Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
   3.4.    Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
      3.4.1.    objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
      3.4.2.    způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
      3.4.3.    informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
   3.5.    Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko potvrzující odeslání objednávky typicky “Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v kupujícím potvrzené objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
   3.6.    Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.
   3.7.    Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
   3.8.    Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
   3.9.    Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.
   3.10.    Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
   3.11.    V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.
   3.12.    Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.  
   3.13.    Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
   3.14.    Uzavřením kupní smlouvy se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc nebo poskytne digitální obsah/licenci, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k věci/licenci k užití digitálního obsahu pro osobní užití kupujícím, a kupující se zavazuje, že věc/digitální obsah převezme a zaplatí prodávajícímu sjednanou cenu.
   3.15.    Kupující je povinen při užívání veškerého digitálního obsahu zakoupeného u prodávajícího dodržovat povinnosti stanovené těmito podmínkami,  právními předpisy upravujícími autorská díla a konkrétními licenčními podmínkami daného produktu. Pokud kupující poruší takto stanovené povinnosti, pak je povinen uhradit případnou náhradu škody, přičemž takové jednání může mít také trestněprávní následky. Není-li v licenčních podmínkách uvedeno něco jiného, je kupující oprávněn veškerý digitální obsah užívat výhradně pro svou osobní potřebu, přičemž účelem tohoto užívání není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu. Kupující také není oprávněn kopírovat zakoupený digitální obsah, ani jej jiným způsobem rozmnožovat či rozšiřovat ani jinak s ním nakládat v rozporu s autorskými právy, právními předpisy a/nebo licenčními podmínkami daného produktu. V případě porušení povinností kupujícího může být přístup k digitálnímu obsahu odepřen či licence může být deaktivována.  Toto ustanovení se užije taktéž na digitální obsah, který prodávající poskytne kupujícímu jako dar.

 

4.    CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY


   4.1.    Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu způsoby uvedenými ve webovém rozhraní.
   4.2.    Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
   4.3.    V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná při uzavření smlouvy, před odesláním zboží.
   4.4.    V případě platby kartou bude zákazník převeden na platební bránu, kde vyplní údaje potřebné k zaplacení zboží. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. V případě, že zákazník neprovede transakci na platební bráně, zboží mu bude rezervováno po dobu 24 hodin. Po uplynutí této doby a neuhrazení částky se objednávka zboží zruší.
   4.5.    Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
   4.6.    Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
   4.7.    Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího či v zásilce spolu se zbožím.
   4.8.    Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Prodávající vystavuje účtenky dle zákona o evidenci tržeb v elektronické podobě zasílané emailem či v papírové podobě v závislosti na zvolené platební metodě a způsobu přepravy.
   4.9.    Druhy poskytovaných plateb Prodávajícím Kupujícímu jsou blíže popsány  ZDE.   

 

5.    ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY


   5.1.    Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
      5.1.1.    o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
      5.1.2.    o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
      5.1.3.    o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu
      5.1.4.    o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
      5.1.5.     o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
      5.1.6.     o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
      5.1.7.    o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
      5.1.8.    o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
Podle ustanovení § 1840 občanského zákoníku dále nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce potravin, nápojů nebo jiného zboží běžné spotřeby dodávaného do spotřebitelovy domácnosti nebo do jiného místa, které spotřebitel určil. Takovým zbožím jsou zejména plynové náplně (bombičky) a/nebo sirupy.
   5.2.    Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující, který je spotřebitelem, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží, v případě smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Nevyžaduje se, aby spotřebitel uvedl důvod odstoupení od smlouvy a s právem odstoupit od smlouvy není spojen žádný postih.
   5.3.    Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy  poskytovaný prodávajícím, jenž je dostupný na webové stránce. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující prostřednictvím pošty na adresu centrály FAST ČR, a. s., U Sanitasu 1621, Říčany u Prahy, 251 01. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. 11 těchto obchodních podmínek. Podnikatel potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.
   5.4.    V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Kupující je povinen zboží vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a v hodnotě, v jakém zboží převzal
   5.5.    V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
   5.6.    Zákonnou možnost odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není možné, musí kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží nekompletní nebo poškozeno, může prodávající uplatnit na kupujícím právo na náhradu škody a započíst snížení hodnoty vráceného zboží na vrácenou kupní cenu a vrátí tak spotřebiteli takto sníženou kupní cenu.
   5.8.    Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající a kupující, který je spotřebitelem, oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
   5.9.    Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
   5.10.    Spotřebitel bere na vědomí, že zboží nelze zasílat na dobírku. Taková zásilka nebude prodávajícím přijata.

 

6.    PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ


   6.1.    V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
   6.2.    Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
   6.3.    V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
   6.4.    Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
   6.5.      Zboží skladem obvykle dodáváme do dvou pracovních dnů.
   6.6.      Zboží je doručováno pouze na území ČR.
   6.7.      Druhy poskytovaných přeprav a dodání zboží prodávajícím kupujícímu jsou blíže popsány ZDE.    

 

7.    PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ


   7.1.    Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
   7.2.    Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
      7.2.1.    má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
      7.2.2.    se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
      7.2.3.    zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
      7.2.4.    je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
      7.2.5.    zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
   7.3.    Ustanovení uvedená v čl. 7.2  obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
   7.4.    Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od jeho převzetí, v případě zboží s vyznačeným datem spotřeby se lhůta zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu zboží. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
   7.5.    Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamaci a reklamované zboží. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.
   7.6.    Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:
      a.    na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady;
      b.    na odstranění vady opravou věci;
      c.    na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
      d.    odstoupit od smlouvy.
Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.
   7.7.    Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
   7.8.    Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující – spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.
   7.9. Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedna-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.
   7.10.    Při dodání nové věci nebo odstoupení od smlouvy je kupující povinen vrátit prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou (včetně veškerého dodaného příslušenství).
   7.11.    Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.
   7.12.    Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci. Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost.
   7.13. Vedle práv uvedených v v předchozích bodech má kupující v případě oprávněné reklamace rovněž právo na náhradu nezbytných nákladů účelně vynaložených při uplatnění reklamace.
   7.14.    Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.
 

8.    DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN


   8.1.    Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží nebo převzetím zboží, podle toho, co nastane později.
   8.2.    Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
   8.3.    K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Gorazdova 1969/24, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
   8.4.    Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
   8.5.    Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
   8.6.    Prodávající zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení z domácností a oddělený sběr elektroodpadu, baterií a akumulátorů, v souladu s příslušnými právními předpisy. Zákazník je dále oprávněn odevzdat elektrozařízení, elektroodpad či baterie nebo akumulátory na sběrných místech společnosti Asekol a.s. uvedených na jejích webových stránkách http://www.asekol.cz/asekol/. Na těchto stránkách jsou rovněž uvedeny negativní účinky látek používaných v bateriích nebo akumulátorech, dále grafické symboly pro oddělený sběr, informace o provádění odděleného sběru a jeho významu. Zákazník je také oprávněn vrátit elektrozařízení, elektroodpad či baterie nebo akumulátory ve sběrnách určených ke sběru uvedeného odpadu v příslušné obci. Elektrozařízení, elektroodpad, baterie ani akumulátory nesmí být odstraňovány spolu se směsným odpadem, ale musí být odkládány na místech k tomu určených, tj. ve sběrných dvorech nebo místech jejich zpětného odběru, např. na místech uvedených výše. Uvedená zařízení a odpady budou dále využity k výrobě nových zařízení. Nebezpečné a škodlivé látky z těchto zařízení a odpadů mohou poškodit životní prostředí či lidské zdraví.
 

9.   ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


   9.1.    Osobní údaje kupujícího, který je fyzickou osobou, jsou zpracovány v souladu s platnou právní úpravou. Informační povinnost prodávajícího je plněna v rámci zásad ochrany osobních údajů.
   9.2.    Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajů.
 

10.    DORUČOVÁNÍ


   10.1.    Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.
   10.2.    Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.
   10.3.    Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.
 

11.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


   11.1.    Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
   11.2.    Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
   11.3.    Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
   11.4.    Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování FAST CR a.s. U Sanitasu 1621, Říčany u Prahy PSČ 251 01,
adresa elektronické pošty: info@philco.cz
V Říčanech u Prahy dne 28. 07. 2021

PŘEHLED DRUHŮ PLATEB

 
Název platby Poplatek vč. DPH Poznámka
Dobírkou v hotovosti 39 Kč  
Kartou online 0 Kč  

DRUHY A CENY POSKYTOVANÝCH PŘEPRAV

 
Název platby Poplatek vč. DPH Poznámka
Přepravní služba 99 Kč Zdarma od 1000 Kč 
Tuto dopravu zajišťují přepravci GW, DPD nebo GEIS.
Objednání do 13h expedujeme tentýž den.
Objednání po 13h expedujeme následující pracovní den.
Přepravní služba nad 30kg 289 Kč Zdarma od 7 000 Kč
Tuto dopravu zajišťují přepravci GW nebo GEIS.
Objednání do 13h expedujeme tentýž den.
Objednání po 13h expedujeme následující pracovní den.
Zásilkovna Standard 49 Kč Zdarma od 1000 Kč
Pouze na zásilky do 5Kg.
Objednání do 13h expedujeme tentýž den.
Objednání po 13h expedujeme následující pracovní den.
Zásilkovna Plus 79 Kč Zdarma od 1000 Kč        
Pouze na zásilky od 5 Kg do 10 Kg.
Objednání do 13h expedujeme tentýž den.
Objednání po 13h expedujeme následující pracovní den.
Doprava Premium 599 Kč Naše prémiová doprava je určena zejména pro dopravu velkých domácích spotřebičů a také pro ty, kteří chtějí mít výměnu spotřebiče zcela bez starostí. Nový spotřebič pro vás vyneseme klidně až do 10. patra, vybalíme ho, ekologicky zlikvidujeme veškerý obalový materiál a v případě zájmu zajistíme i odvoz starého spotřebiče. Dopravu zajišťuje většinou dvoučlenná posádka, která si poradí s těmi největšími spotřebiči.CO UDĚLAT KDYŽ ...

 

ZBOŽÍ BYLO DORUČENO POŠKOZENÉ


V případě, že jste převzali zboží, u kterého jste po rozbalení zjistili, že je poškozené i přesto, že obal byl neporušený, kontaktujete nás neprodleně na e-mail info@philco.cz
 
 •  Do předmětu e-mailu vložte „Poškozený výrobek a číslo objednávky“
 •  Přiložte fotky poškozeného výrobku (fotku celého výroku, detailu poškození a výrobního štítku) a fotky obalu, ve kterém výrobek přišel (ze všech stran).  
 
Provozní doba infolinky je PO - PÁ od 8:30 do 17:00 hod.
 

ZÁMĚNA NEBO NEKOMPLETNÍ DODÁVKA

Prosíme, v těchto případech nás co nejdříve kontaktujete na e-mail info@philco.cz
Provozní doba infolinky je PO - PÁ od 8:30 do 17:00 hod.
 

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Pro odstoupení od kupní smlouvy u e-shopové objednávky může kupující využít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím, jenž je dostupný na webové stránce. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující prostřednictvím pošty na adresu centrály FAST ČR, a. s., U Sanitasu 1621, Říčany u Prahy, 251 01.

Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. 11 obchodních podmínek. Podnikatel potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.
 

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Gorazdova 1969/24
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


 

VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Výrobky, které jste zakoupili přes náš internetový obchod, můžete vrátit bez udání důvodů během zákonné 14ti denní lhůty od data jejich převzetí. S právem odstoupit od kupní smlouvy nelze spojit postih.
 

VÝROBKY MŮŽETE VRÁTIT TÍMTO ZPŮSOBEM: 

Vrácení na centrálu
 
 •   Vytiskněte a vyplňte formulář pro Odstoupení od kupní smlouvy. Údaje potřebné k vyplnění naleznete na faktuře.
 •   Zboží uveďte do původního stavu (ideálně jej zabalte do původního obalu) a pečlivě zabalte, abyste předešli jeho poškození během přepravy. Na zásilku uveďte „Vrácení ve 14 dnech Philco.cz“
 •  Do zásilky vložte podepsané odstoupení od kupní smlouvy a fakturu.
 •  Zboží zašlete na adresu (na této adrese není možné vrátit zboží osobně):
      FAST ČR, a.s.
      U Sanitasu 1621
      251 01 Říčany u Prahy
 


ČASTÉ DOTAZY

 Co znamená Odstoupení od kupní smlouvy?
 
 •  Pokud jste výrobek zakoupil v našem e-shopu www.philco.cz jako spotřebitel máte právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.

Jak se počítá lhůta 14 dnů?
 
 •  Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy trvá 14 kalendářních dnů a začíná se počítat následující kalendářní den po převzetí zboží.
 •  Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy je odstoupení od smlouvy odesláno.

 Musím vrátit zboží nepoužité a nepoškozené?
 
 •  Výrobek může být vrácen použitý i částečně poškozen. V takovém případě máme právo snížit vrácenou částku o částku zohledňující snížení hodnoty z důvodu používání či poškození.
 •  K vyplacení celé částky je potřeba zboží vrátit kompletní, tedy včetně příslušenství, které bylo součástí prodejního balení. V případě, že se tak nestane, máme právo snížit vrácenou částku o hodnotu chybějícího příslušenství.
 •  V případě bombičky a příchutí, pokud dojde k porušení pečetí ventilu a pečeti víčka, máme právo snížit vrácenou částku o hodnotu těchto produktů.

Jaké dokumenty je potřeba doložit?
 
Do kdy vrátíme peníze?
 
 •  Peníze budou poukázány na Váš bankovní účet nejpozději do 14 dnů od uplatnění odstoupení od kupní smlouvy, ne však dříve, než dojde k doručení vraceného zboží na prodejnu nebo na centrálu (případně, než prokážete, že vracené zboží nám již bylo odesláno). Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího.